top of page

Privacybeleid

Artikel 1 - EA Projects bv, met ondernemingsnummer BE0816.711.195, met zetel te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 559, vertegenwoordigd door dhr. Elton AMYS, bestuurder, met e-mailadres info@eaprojectsbvba.be , is begaan met uw privacy en wil duidelijk en transparant zijn over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. EA Projects bv verbindt zich ertoe om u ten allen tijde de naleving te garanderen van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming. Deze privacy policy is dan ook in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement van 27 april 2016.

 

Artikel 2 - Wanneer EA Projects bv uw persoonsgegevens vraagt, verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacy policy bevat algemene informatie over de persoonsgegevens die EA Projects bv verzamelt en de manier waarop EA Projects bv die gegevens verzamelt, gebruikt en medeelt, samen met informatie over de procedures die EA Projects bv invoert om uw recht op privacy te waarborgen.

 

Artikel 3 - EA Projects bv behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van deze privacy policy is steeds terug te vinden op deze website.

 

Artikel 4 - EA Projects bv verzamelt uw persoonsgegevens en verwerkt ze wanneer u de onderneming contacteert voor een samenwerking, het verkrijgen van inlichtingen of de levering van goederen of diensten. EA Projects bv verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, functietitel, geslacht, contactgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving, rekening- en betaalinformatie, bedrijfsgegevens, locatiegegevens, gegevens over uw activiteit op de website, internetbrowser, apparaattype en IP-adres. EA Projects bv beperkt in ieder geval de vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen die u wenst af te nemen. U kan de website van EA Projects bv raadplegen zonder dat u de onderneming daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u EA Projects bv niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat EA Projects bv u geen goederen of diensten kan leveren of dat de website niet goed functioneert.

 

Artikel 5 - EA Projects bv kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • De opmaak en bezorging van offertes en bestekken

 • Contactnames in het kader van de te leveren goederen of te verlenen diensten

 • Een plaatsbezoek op de door u aangegeven locatie

 • Het verstrekken van het door u gevraagde advies of de door u gevraagde inlichtingen

 • Het verwerken van uw verzoek om inlichtingen

 • Contactnames in het kader van wijzigingen over de te leveren goederen of te verlenen diensten

 • Het verstrekken van andere diensten die door u gevraagd worden

 • Het voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen

 • Het verbeteren van de diensten en het beheren van de inhoud van de website

 • Het analyseren van het websiteverkeer

 • In het kader van de wettelijke en fiscale verplichtingen die op EA Projects bv rusten

 

Artikel 6 - EA Projects bv verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst die afgesloten werd tussen u en EA Projects bv, voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen die op EA Projects bv rusten of wanneer EA Projects bv een rechtmatig belang heeft om dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt. EA Projects bv bewaart uw persoonsgegevens in geen geval langer dan de tijd die nodig is voor het voorgaande. 

 

Artikel 7 - Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld worden uw gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden.

 

Artikel 8 - EA Projects bv kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens de onderneming goederen leveren of diensten verlenen. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun tussenkomst of dienstverlening. EA Projects bv doet al het nodige opdat deze derden te allen tijde de in deze policy voorziene privacynormen respecteren, net zoals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming. Het is ook mogelijk dat EA Projects bv uw persoonsgegevens aan derden meedeelt, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer de onderneming daartoe wettelijk verplicht zou zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld of in het kader van een strafrechtelijk opsporings- of gerechtelijk of politioneel onderzoek.

 

Artikel 9 - Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, uw persoonsgegevens te verbeteren, het wissen van persoonsgegevens te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming te allen tijde in te trekken. Alle verzoeken, klachten of vragen hierover kunnen gericht worden aan EA Projects bv via info@eaprojectsbvba.be . EA Projects bv zal uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u binnen de 30 (dertig) kalenderdagen antwoorden. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop EA Projects bv omgaat met uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

Artikel 10 - EA Projects bv zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen de niet-toegestane toegang tot de uw gegevens, het misbruik ervan, de onrechtmatige vernietiging of het onvoorzien verlies ervan.

 

Artikel 11 – Alle informatie of materiaal die u ongevraagd en/of uit eigen beweging aan EA Projects bv bezorgt, worden als niet-vertrouwelijke informatie beschouwd. EA Projects bv mag die informatie, reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, rekening houdend met de beperkingen die voorzien zijn in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement van 27 april 2016. U stemt ermee in dat EA Projects bv informatie mag gebruiken voor om het even welk doel, waaronder ook begrepen de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

 

Artikel 12 - De website van EA Projects bv maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website te vergemakkelijken en te versnellen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies van zijn harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen voorafgaand aan de installatie ervan of het bezoeken van de website.

 

Artikel 13 - Als u vragen, bemerkingen of aanbevelingen hebt in verband met deze privacy policy, dan vraagt EA Projects bv u om een e-mail te sturen naar info@eaprojectsbvba.be

 

Artikel 14 – Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen of interpretatieproblemen die zouden voortvloeien of volgen uit deze policy. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd ingeval van onduidelijkheden, geschillen of alle andere soorten vorderingen die uit het bestaan, gebruik of de toepassing van deze policy voortvloeien.

 

Opgesteld te Halle op 06/12/2023.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies"

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker
Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven
Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters
Duurtijd: 12 maanden

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren
Duurtijd: Sessie

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen
Duurtijd: Sessie

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem
Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting
Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan
Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 2 jaar

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden
Duurtijd: 10 minuten

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 1 jaar

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond
Duurtijd: 2 jaar

 

utmz 

BDoel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt
Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:


Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:


"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

 

Aanpassen van de toestemming 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page